22
Listopad
2005
17:11

CZECHY

Krystyna Janda uvedla v HradiÂąti legendárnĂ­ polskĂ˝ film VĂ˝slech z roku 1982, kterĂ˝ se tehdy otevøenì zabĂ˝val politickĂ˝mi procesy 50. let. LeÂľel osm let v trezoru, lidé si jej tajnì promĂ­tali na videu.

Myslíte si, ¾e by takto upøímný a silný film o padesátých letech mohl být natoèen dnes?

NemyslĂ­m. V Polsku dnes nemá politickĂ˝ èi spoleèenskĂ˝ film pøíliÂą velké publikum. Lidi by to asi nezajĂ­malo, nìkteøí jsou pøíliÂą zamìstnanĂ­ novou dobou. Sna¾í se prorazit, uspìt v novĂ˝ch podmĂ­nkách a do kina se chtìjĂ­ chodit hlavnì bavit a zasmát se. A pro mladé to vÂąechno pøedstavuje dávnou historii, málem vìdecko-fantastickĂ˝ pøíbìh. Je to ¹»astná generace, která nic takového nemusela za¾ít.

Ve filmu Výslech jste hrála Antonii, mladou, nejdøíve lehkomyslnou ¾enu, kterou bìhem procesù zavøou a nutí z ní pøiznání k nìèemu, co neudìlala. Znala jste nìkoho, kdo si pro¹el èímsi podobným, osobnì?

Bugajskij napsal scénáø podle skuteènĂ˝ch pøíbìhĂą dvou Âľen. Jedna z nich byla pøítomna na natáèenĂ­ a dìlala mi konzultantku. PovĂ­dali jsme si o tom, jakĂ˝ byl Âľivot ve vìzenĂ­ a co tam za¾ívala. Já jsem se ve filmu snaÂľila ztìlesnit Âľenu v extrémnĂ­ch podmĂ­nkách, hrála jsem ji emocionálnì, chtìla jsem udìlat silnĂ˝, pĂąsobivĂ˝ film. Ale co mi ta Âľena nìkdy vyprávìla, bylo nad celĂ˝ pøíbìh filmu. Tuhle Âľenu tøeba zavøeli na dva tøi dny na samotku a ona poté uÂľ ani nedovedla rozliÂąit, jestli si sama pro sebe pøemý¹lĂ­ nebo povĂ­dá nahlas. Já jsem si vĂąbec nedovedla pøedstavit, jak bych nìco podobného mohla zahrát.

Zmìnila tahle role vá¹ ¾ivot? Byla jste za svou úèast na filmu potrestaná re¾imem?

My jsme natáèeli osm mìsĂ­cĂą v dobì známĂ˝ch polskĂ˝ch událostĂ­ osmdesátého prvnĂ­ho roku, mìli jsme relativnĂ­ svobodu. StátnĂ­ moc mìla tehdy jiné starosti neÂľ dohlĂ­Âľet na filmaøe. KdyÂľ zjistili, co nakonec vzniklo, nejvĂ­ce to odnesl reÂľisér. Bugajski musel opustit Polsko a emigroval do Kanady. Mimochodem natáèel tam pro televizi, napøíklad nìkolik dĂ­lĂą z cyklu Alfred Hitchcock uvádĂ­. Já jsem ¾ádné problémy naÂątìstĂ­ nemìla. Pro mì to byla ale pøedev¹ím moje nejvìt¹í role a zároveò vzácná pøíleÂľitost zahrát si postavu, která mìla tolik rĂąznĂ˝ch odstĂ­nĂą a barev. VÂľdy» na poèátku jde o naivnĂ­, trochu lehkomyslnou holku, která byla zataÂľena do politickĂ˝ch procesĂą. KdyÂľ jsme tenhle film dokonèili, cĂ­tila jsem se, jako bych sloÂľila závìreènou zkouÂąku na Âąkole. Stala jsem se hotovou hereèkou.

Jaké role hrajete dnes?

Dnes jsem ¹»astná divadelnĂ­ hereèka. Dokonce jsem se nedávno rozhodla vybudovat prvnĂ­ soukromé divadlo v Polsku, vÂąechny penĂ­ze dávám do rekonstrukce jednoho starého kina, z nìhoÂľ by mìlo vzniknout divadlo. MladĂ­ filmovĂ­ reÂľiséøi moc nepotøebujĂ­ herce, jako jsem tøeba já, tedy herce od Andrzeje Wajdy èi z tehdej¹ích spoleèenskĂ˝ch filmĂą. TeĂŻ jsem byla obsazena do role nìjaké slepé Âľeny, ale jinak mi nabĂ­zejĂ­, abych hrála samé matky nìjakĂ˝ch gangsterĂą a podobné vìci. VìtÂąinou to odmĂ­tám.

Jak se natáèí s Wajdou?

KdyÂľ toèí aktuálnĂ­ politické filmy a kdyÂľ toèí historické snĂ­mky v kostĂ˝mech, jde o dva zcela odliÂąné lidi, o dva reÂľiséry. V prvnĂ­m pøípadì stále chodĂ­ a potøebuje se s druhĂ˝mi konfrontovat, váhá, ovìøuje si, pracuje hroznì tvrdì a vy nikdy nevĂ­te, kam vás natáèenĂ­ dovede. Je to zmatek. Jste na cestì, u nĂ­Âľ nevĂ­te, jak to celé skonèí. Pokud se pustĂ­ do historického snĂ­mku, vÂąechno skládá dohromady jako generál èi malíø. Pøesnì vÂľdycky vĂ­, co se bude toèit zĂ­tra a za tøi hodiny práce se nudĂ­.

Øekla byste, ¾e vystihl typy národního charakteru?

On dokázal vystihnout ná¹ polskĂ˝ romantismus, kterĂ˝ známe z literatury, ale najdete jej i v na¹í mentalitì. NaÂąi spisovatelé a pøedci tak dlouho snili o svobodném Polsku, vezmìte si Slovackého, Mickiewicze, Konrada. To byli skuteènĂ­ muÂľi, kteøí chtìli lep¹í svìt. A nìco z toho romantismu, kterĂ˝ je nìkdy aÂľ ¹ílenĂ˝, najdete i v jeho filmovĂ˝ch postavách.

NenĂ­ to uÂľ trochu z módy nebo lidé majĂ­ v srdci Velké Polsko, jak se zpĂ­vá…?

Ano, ale také uÂľ pominul ten pĂąvodnĂ­ dĂąvod. Polsko uÂľ je svobodné a romanticky snĂ­t kvĂąli prachĂąm opravdu nejde.

A o èem sníte vy?

Já jsem nakonec spokojená. Nejsem v první øadì Polka, ani obèanka, ale pøedev¹ím hereèka. Potom je teprve to v¹echno ostatní.

Zaèala jste sama re¾írovat filmy. Lze øíct, ¾e jste se uèila øemeslu u Andrzeje Wajdy, kdy¾ jste hrála v mnoha jeho filmech?

Natoèila jsem jeden hranĂ˝ film pro kina a asi deset filmĂą pro televizi, ale neøekla bych, Âľe Wajda mì nauèil re¾írovat. Já se sna¾ím pøedev¹ím vyprávìt pøíbìhy Âľen a také vìøím, Âľe kaÂľdé téma lze vyprávìt jinĂ˝m zpĂąsobem. KdyÂľ máte téma, to uÂľ si samo øekne o styl. Jinak miluju herce a hlavnì zkouÂąky. KdyÂľ s nimi zkou¹ím, jsem ve svém Âľivlu.

Michal Procházka, Právo

Kdo je Krystyna Janda
Krystyna Janda, jedna z nejuznávanìj¹ích polskĂ˝ch hereèek zaujala pøedev¹ím ve filmech reÂľiséra Andrzeje Wajdy, napøíklad ve snĂ­mcĂ­ch Èlovìk z mramoru, Dirigent, Èlovìk ze Âľeleza. Objevila se ovÂąem i ve filmo Mefisto Istvána Szabó èi v Dekalogu Krzysztofa Kieslowksého. Za roli Antonie Dziwiszove ve filmu VĂ˝slech Ryszarda Bugajského zĂ­skala cenu za nejlep¹í ÂľenskĂ˝ hereckĂ˝ vĂ˝kon v Cannes.

© Copyright 2024 Krystyna Janda. All rights reserved.